top of page

Zatímco v mnoha evropských zemích jsou zavedena 4 fázová validační opatření, faktory holistického zajištění kvality pro měření výsledků poskytovaných služeb nejsou tak často zavedeny. 

V evropských pokynech pro validaci neformálního a informálního učení (2015) závisí celková kvalita validace na řadě faktorů odrážejících charakter a složitost procesu. Zajišťování a zlepšování kvality je složité, ale musí být uplatňováno v souladu se zásadami kruhu kvality: plánujte, dělejte, kontrolujte a změňte. Zatímco konkrétní forma procesu kvality se bude v jednotlivých zemích a kontextech lišit, při vývoji strategie kvality pro validaci je třeba vzít v úvahu následující otázky (podle oddílu 3,5 pokynů EU): _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 • Vhodnost pro daný účel má zásadní význam. Existuje mnoho metod pro posuzování důkazů o učení: výběr metody (nebo kombinace metod) musí být citlivý na formu učení a kontext; 
   

 • Musí být zajištěna a neustále zdokonalována bezpečnost, zabezpečení, důvěrnost a konzistentnost procesu. Počáteční a pokračující zapojení kandidáta do procesu, od identifikace po certifikaci, nesmí být ohroženo nedostatkem důvěry, což může mít za následek sníženou motivaci pokračovat;  
   

 • Proces musí být spolehlivý a vést k důvěryhodným výsledkům. Důkazy zdokumentované pro jednotlivce musí být platné a musí přímo souviset se standardy používanými pro validaci. Kandidát si musí být jistý, že výklad důkazů a standardů je důkladný a nezakládá se na svévolných úsudcích;  
   

 • Standardy jsou základem měření výsledků učení a validace. Musí existovat v jasné a jednoznačné formě, kterou klíčové zúčastněné strany podporují. Systematické zajišťování kvality norem a způsob, jakým jsou definovány a přezkoumávány, je zásadní pro vytváření spolehlivosti, platnosti, konzistence a důvěry;  
   

 • Opatření pro zajištění kvality by měla podporovat dlouhodobou implementaci validace. Udržitelnost je nutností pro procesy, kterým lze důvěřovat. Procházet validací je pro jednotlivce často nákladné a je důležité zavést trvalá opatření, která jsou známá a ceněná ve společnosti jako celku a/nebo v konkrétním sektoru. 

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

PŘÍPRAVNÉ KROKY...

bottom of page