top of page

Kritéria kompetencí musí být neustále přezkoumávána a v souladu s národními osnovami a výsledky učení pro různá povolání.

Pro usnadnění validace předchozího učení směrem ke zkrácení požadované doby studia na vyšší sekundární úrovni je nutné připravit kontrolní seznamy sebehodnocení na základě aktuálních osnov v každém oboru. Kontrolní seznamy sebehodnocení se snaží stanovit kritéria pro danou disciplínu měřitelným a jasným způsobem pro použití v procesu validace. To je v souladu se strategiemi EU pro „učení založené na výsledcích“ (Směrem k evropskému systému kvalifikací v celoživotním učení, Komise Evropských společenství, 2005). 

  

Zdůrazněním měřitelných výsledků učení nebo kritérií způsobilosti při stanovování referenčních hodnot je validace předchozího učení snazší. Důraz je tedy kladen na skutečnou kompetenci bez ohledu na to, kde a jak byla získána. CEDEFOP definuje tento koncept následovně: Výsledky učení jsou prohlášení o tom, co se od studenta očekává, že bude vědět, čemu rozumí a/nebo bude schopen dělat na konci období učení. 

  

Je třeba prozkoumat kurikulum a taková kompetenční kritéria, která jsou nejasná nebo velmi subjektivní, učinit kvantifikovatelnými zdůrazněním projevu příslušných kompetencí. Před zahájením projektu validace je proto připraven kontrolní seznam sebehodnocení založený na kritériích disciplíny, aby jednotlivcům umožnil spojit své kompetence s měřitelnými kritérii a zviditelnit je. Je důležité, aby kontrolní seznam sebehodnocení byl schválen příslušnými zúčastněnými stranami a byl přístupný těm jednotlivcům, kteří jsou oprávněni ověřovat předchozí vzdělání v jakékoli dané disciplíně. 

Zdroj: 

KOMPETENČNÍ CITERIA

PŘÍPRAVNÉ KROKY...

bottom of page